Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,664,884

ค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ จริงหรือ?

วันที่ 9 พ.ค. 2563 22:02 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา หรือ OT ในวันทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ ทั้งนี้การทำงานล่วงเวลาไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันหยุดสะสมได้

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร. สายด่วน 1506 กด 3

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #OT #ข่าวจริง #ค่าล่วงเวลา #ทำงานล่วงเวลา #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม