Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,790,220

ครม. อนุมัติ 12 มาตรการ แก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 จริงหรือ?

วันที่ 1 ก.พ. 2563 20:39 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติ 12 มาตรการ แก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากที่มีการเสนอยกระดับมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นละอองPM มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ และเข้าสู่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์รุนแรง จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่เข้มงวดขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้

 1. ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเข้ากรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก
 2. ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ในวันคี่ ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563
 3. ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด ครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ
 4. ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดำสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อออกคำสั่งห้ามใช้รถ
 5. ตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้สั่งปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ
 6. กำกับให้กิจกรรมการก่อสร้างรถไฟฟ้าและก่อสร้างอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนด ไม่ทำให้เกิดฝุ่นและปัญหาการจราจรบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง
 7. ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่กระทำการเผา
 8. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการเผาในที่โล่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง และเข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง
 9. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm เป็นน้ำมันที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย
 10. ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน และรถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน
 11. สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปี เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง
 12. สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www2.soc.go.th หรือโทร. 02 2809000

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #ข่าวจริง #ฝุ่นPM #ฝุ่นPM2.5 #ฝุ่นพิษ #ฝุ่นละออง #สุขภาพ