Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,928,235

“ครม. อนุมัติให้ข้าราชการเกษียณอายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ” ข่าวปลอม! สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์

วันที่ 29 ธ.ค. 2562 14:56 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ในประเด็นเรื่อง “ครม. อนุมัติให้ข้าราชการเกษียณอายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลเท็จ


ตามที่มีข่าวปรากฏใน Webpage ต่างๆ ในประเด็น “ครม. อนุมัติให้ข้าราชการเกษียณอายุได้ถึง 70 ปี บริบูรณ์ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยเป็นการแก้ไขกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมี อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 ซึ่งให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ รับราชการต่อได้อีกไม่เกิน 10 ปี ตามความจำเป็นของทางราชการเป็นรายกรณี ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เท่านั้น และเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้มาอยู่แล้ว ตั้งแต่ปี 2552 เพียงแต่เป็นการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย (1) เพิ่มจำนวนตำแหน่งนึ่งในสายงานที่ให้รับราชการต่อไป และ (2) แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้ที่จะต่ออายุราชการให้ยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งข่าวที่ออกมาตามช่องทางต่างๆ ทำให้ข้าราชการและประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขยายเกษียณอายุของข้าราชการจึงขอให้ข้าราชการและประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

แท็ก #การบริหารประเทศ #ข้าราชการ #ข้าราชการเกษียณอายุ #ข่าวปลอม #สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน #เกษียณอายุ