Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,176,988

ครม. มีมติเห็นชอบให้ หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ จริงหรือ ?

วันที่ 18 พ.ย. 2563 16:56 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. มีมติเห็นชอบให้ หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากประเด็นที่มีการพูดถึงว่า หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้นั้น ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้มีคำวินิจฉัยว่า การกำหนดให้หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกมีความผิดอาญานั้น เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินจำเป็น ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
โดยสาระสำคัญคือ “หญิงมีอายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้” หากอายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้ง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการยกเว้นความผิดฐานทำแท้งมีดังนี้
1.หากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
2.หากทารกคลอดออกมาจากจะมีความเสี่ยงจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจ ขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
3.มีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
4.มีอายุไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ 1 ปี หาแก้ไขไม่เสร็จจะไม่มีผลบังคับใช้ เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร 02 6182323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ครม #ตั้งครรภ์ #ทำแท้ง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อายุครรภ์