Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,814,633

ครม.ผ่าน ร่างกฎกระทรวงฯ จัดสวัสดิการสังคม ช่วยคุณแม่วัยใส จริงหรือ?

วันที่ 21 ก.พ. 2563 19:34 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม.ผ่าน ร่างกฎกระทรวงฯ จัดสวัสดิการสังคม ช่วยคุณแม่วัยใส ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้ข้อมูลถึง ผลการประชุมว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกัน และการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สำหรับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือคุณแม่วัยใสนั้น มี 3 เรื่อง ได้แก่

  1. กำหนดให้กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวมี การฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่แม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจ และความถนัด
  2. กำหนดให้กรมกิจการเด็ก และเยาวชน จัดหาผู้ประสงค์ที่จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเด็ก และได้รับความยินยอมจากแม่วัยรุ่น
  3. กำหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่วัยรุ่น และครอบครัว และให้จัดหาที่พักที่เหมาะสม ปลอดภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แม่วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www2.soc.go.th หรือโทร. 02 2809000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ข่าวจริง #คุณแม่ #ตั้งครรภ์ #สวัสดิการ