Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

คปภ.แจง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา จริงหรือ?

วันที่ 29 ม.ค. 2563 10:51 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คปภ. แจง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั้น สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากผู้ทำประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมธรรม์ประกันภัยที่จะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียแก่ประชาชนในเบื้องต้น มีดังนี้

  1. กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยบริษัทจะจ่ายเงินประกันภัยกรณีเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
  2. การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงิน ผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และสมควร ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และหากผู้ทำประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ในต่างประเทศไม่ว่าในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันภัย การคุ้มครอง และสิทธิต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th/th/home หรือโทรสายด่วนประกันภัย 1186

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #ประกันสุขภาพ #โควิด-19