Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,207

ข่าวปลอม อย่าแชร์! หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ระบุ ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เพราะผิดหลักศาสนา

วันที่ 21 เม.ย. 2563 20:32 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ระบุ ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เพราะผิดหลักศาสนา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการระบุข้อความว่า หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ในเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งระบุว่า ห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา และห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ ทางศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง หนังสือเรียนดังกล่าวไม่มีเนื้อหาสาระส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุว่า ห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ โดยหนังสือเรียนอิสลามศึกษาตามที่กล่าวอ้างได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับเนื้อหาสาระภายในเล่มมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

อย่างไรก็ตาม “ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามการไหว้” เมื่อมีการพบปะหรือจากลากับบุคคลต่างศาสนา เพราะตระหนักดีว่าการไหว้เป็นมารยาทไทย เป็นวัฒนธรรมการทักทายแบบไทยที่แสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ศาสนาอิสลามห้ามการก้มกราบหรือกราบไหว้บูชาทุกสรรพสิ่ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือโทร. 02 2885511

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #การศึกษาขั้นพื้นฐาน #การไหว้ #ข่าวปลอม #ศาสนาอิสลาม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อิสลาม