Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,663,309

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สิทธิของประชาชนคนไทยเมื่อเสียชีวิต จะรับเงินได้จาก พม. จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 28 พ.ย. 2563 16:42 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในช่องทางออนไลน์เรื่องสิทธิของประชาชนคนไทยเมื่อเสียชีวิต จะรับเงินได้จาก พม. จำนวน 2,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความแนะนำที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยทุกคนจะได้รับเงิน 2,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาชี้แจงว่า ตาม “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” โดยระบุว่ามีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย อีกทั้งเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์
สำหรับผู้ที่รับผิดชอบจัดการศพต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยนำเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ ประกอบด้วย
1.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง
2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
3.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบ้านอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
4.แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ของ พม.นั้น จะมีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ คนละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย และเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #งานศพ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สวัสดิการแห่งรัฐ #เสียชีวิต