Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,680,571

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตราฮาลาลผิดกฎหมาย

วันที่ 11 ก.ค. 2563 11:21 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตราฮาลาลผิดกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อความว่า ศาลรัฐธรรมนูญตีตราฮาลาลเป็นตราเถื่อน ผิดกฎหมาย ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำวินิจฉัย ในเรื่องการตีตราฮาลาลเป็นตราเถื่อน ผิดกฎหมาย ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ ซึ่งข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับองค์กร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือโทร. 1201

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำวินิจฉัย ในเรื่องการตีตราฮาลาลเป็นตราเถื่อน ผิดกฎหมาย ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #คำวินิจฉัย #ตราฮาลาล #ศาลรัฐธรรมนูญ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม