Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม1,287,463

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือสนั่น! เงินหมดคลัง ไม่มีเงินรักษาประชาชน

วันที่ 19 มี.ค. 2563 13:21 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ลือสนั่น! เงินหมดคลัง ไม่มีเงินรักษาประชาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า “เงินหมดคลัง นายกฯ เอาเงินไปทำอะไร เงินจะรักษาประชาชนไม่มี” ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า เงินคงคลัง คือ เงินสดคงเหลือในมือของรัฐบาล (Cash on hand) ที่มีสำรองไว้สำหรับใช้จ่าย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล โดยตัวเลขเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 342,436 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการบริหารจัดการดูแลเงินคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เงินคงคลังมีจำนวนที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้การดำเนินภารกิจของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย โดยสถานะเงินคงคลังที่มีอยู่ดังกล่าว ถือได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินภารกิจของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข่าวข้างต้นจึงไม่เป็นความจริง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02 1277000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กระทรวงการคลัง #ข่าวปลอม #ประชาชน