Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,576

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการคนละ 3,000 บาท เริ่ม 9 ต.ค. นี้

วันที่ 2 ต.ค. 2563 10:32 น.

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการคนละ 3,000 บาท เริ่ม 9 ต.ค. นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อมูลข่าวการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการคนละ 3,000 บาท โดยเริ่มวันที่ 9 ต.ค. นี้  ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลเรื่องจำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงินนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จะมีจำนวนเงิน 600 บาทต่อเดือน ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน (จ่ายตามขั้นบันได) และเบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือน นั้นมีการจ่ายเงินเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือน

สำหรับรอบเดือนตุลาคม 2563 จะจ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินทั้งเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน (จ่ายตามขั้นบันได) และเบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จะมีจำนวนเงิน 600 บาท/เดือน ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาท/เดือน (จ่ายตามขั้นบันได) และเบี้ยความพิการ 1,000 บาท/เดือน สำหรับรอบเดือนตุลาคม 2563 จะจ่ายในวันที่ 10 ต.ค. ไม่ใช่วันที่ 9 ตามที่มีการอ้าง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด #เบี้ยคนพิการ #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ