Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,516,040

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท งวดแรกรับวันที่ 10 มิ.ย. 63

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 18:15 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในช่องทางสื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท งวดแรกรับวันที่ 10 มิ.ย. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากข้อมูลตามสื่อต่างๆ ที่ระบุเรื่องการจ่ายเงิน 3,000 บาท จากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม เข้าแล้วงวดแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงว่า โครงการเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาหลักเกณฑ์ ซึ่งยังไม่สามารถระบุวันได้ เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท และ เบี้ยความพิการ 800 บาท เท่านั้น ไม่ได้มีเงินเพิ่มพิเศษตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โครงการเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาหลักเกณฑ์ ซึ่งยังไม่สามารถระบุวันได้ เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กลุ่มเปราะบาง #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เงินเยียวยา