Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,563,334

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง หยุดการแพร่กระจาย ลดขนาดก้อนเนื้อโดยไม่ต้องผ่าตัด ต้านมะเร็งทุกชนิด

วันที่ 21 พ.ย. 2564 14:30 น.

ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง หยุดการแพร่กระจาย ลดขนาดก้อนเนื้อโดยไม่ต้องผ่าตัด ต้านมะเร็งทุกชนิด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dilezel Beta-Glucan โดยระบุสรรพคุณว่าเป็นสารอาหารบำบัดระดับเซลล์ มีฤทธิ์เทียบเท่ายา ช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็ง หยุดการแพร่กระจาย ลดขนาดก้อนเนื้อโดยไม่ต้องผ่าตัด ต้านมะเร็งทุกชนิด ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ดิ ลีเซล เบต้า-กลูแคน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)/Di Lezel Beta-glucan (Dietary Supplement Product) เลข อย. 13-1-14959-5-1458 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง หยุดการแพร่กระจาย ลดขนาดก้อนเนื้อโดยไม่ต้องผ่าตัด ต้านมะเร็ง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค หากผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการรักษาโรคมะเร็งจะเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา และอาจเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02-590-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง หยุดการแพร่กระจาย ลดขนาดก้อนเนื้อโดยไม่ต้องผ่าตัด ต้านมะเร็ง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ดิลีเซลเบต้ากลูแคน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #มะเร็ง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม