Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,681

ข่าวปลอม อย่าแชร์! นายกจะยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 22 ก.พ. 2563 13:55 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง นายกจะยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงบประมาณ กระทรวงนายก พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

จากข่าวที่บอกว่านายกจะยกเลิกโครงการอาหารกลางวันเด็ก ให้ดูตัวอย่างคนที่มามอบข้าวสารให้แก่โครงการอาหารกลางวันเด็ก สำนักงบประมาณขอให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าว ว่าโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการสำคัญ ซึ่งตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหารหรือทุนโภชนาการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันเต็มทุกคน โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ของโรงเรียนในสั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันไว้แล้ว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงบประมาณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หรือโทร. 02 2651000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แท็ก #ข่าวปลอม #อาหารกลางวัน