Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,206,169

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธนบัตรรูปแบบใหม่ เป็นแบงค์ปลอม ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 15:21 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธนบัตรรูปแบบใหม่ เป็นแบงค์ปลอม ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไม่ผ่านธนาคารโลก ถือเป็นแบงค์ปลอม ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ตามกฎหมายได้นั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง การออกธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอธิปไตยของประเทศที่สามารถดำเนินการได้ โดยประเทศไทย ธปท. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และจัดพิมพ์ธนบัตร ออกใช้ธนบัตร รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้ประชาชนมีธนบัตรอยู่ในสภาพดี และขอยืนยันว่าธนบัตรที่ระลึกนี้ สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมา และสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนบัตรที่ระลึกสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมา และสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ธนบัตร #ธนบัตรปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แบงค์ปลอม