Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,498,326

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ต้องมีตราฮาลาลก่อนจดทะเบียนขอ อย.

วันที่ 30 ส.ค. 2563 16:54 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต้องมีตราฮาลาลก่อนจดทะเบียนขอ อย. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ว่า ผู้ประกอบการที่จะไปขอจด อย. ต้องมีตราฮาลาลก่อนถึงจะขอจดทะเบียนได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากการมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ยังไม่เป็นเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีส่วนรับผิดชอบถึงประเด็นดังกล่าว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02 5907000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ยังไม่เป็นเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขออย. #ข่าวปลอม #ตราฮาลาล #ทะเบียนอย. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม