Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,815,349

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ขีดเขียน หรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย

วันที่ 21 ส.ค. 2563 17:15 น.

ตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่องขีดเขียน หรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อความระบุว่าการเขียนอะไรลงบนธนบัตร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การขีดเขียนลงบนธนบัตรนั้น ไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เนื่องจากธนบัตรที่มีรอยเปรอะเปื้อนจะยากต่อการสังเกต ความแตกต่างระหว่างธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอม ซึ่งธปท. ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ไม่ควรขีดเขียนหรือประทับตราข้อความใด ๆ ที่ทำให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชำรุดเสียหาย นอกจากช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดสังเกตในธนบัตรได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรของประเทศในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ทดแทนได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 1213

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การขีดเขียนลงบนธนบัตรนั้น ไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เนื่องจากทำให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชำรุดเสียหาย และยากต่อการสังเกตธนบัตรปลอม

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ข่าวปลอม #ธนบัตร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แบงค์ปลอม