Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,497,757

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ขนส่งฯ แก้กฎหมาย เพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 23 ส.ค. 2563 10:53 น.

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่าง ๆ ถึงประเด็นเรื่อง ขนส่งฯ แก้กฎหมายเพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่ากรมการขนส่งทางบกมีการแก้กฎหมายใหม่ เพิ่มโทษผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และสำหรับการไม่แสดงใบอนุญาตขับรถเมื่อถูกเรียกตรวจ ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนั้น ทางกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ “ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ….” อยู่ในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด และข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเก่า ที่เคยถูกแชร์เมื่อเดือนสิงหาคม 2561

โดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการดำเนินปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำกับการใช้รถ และการประกอบการขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มากขึ้น รวมถึงปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิด เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด (ข้อมูลวันที่ 22 สิงหาคม 2563)

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ โดยปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มากขึ้น รวมถึงปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิด แต่ขณะนี้ “ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ….” ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขนส่ง #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ใบขับขี่ #ใบอนุญาตขับรถ