Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,508,511

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษ 1 แสนคน สิ้นปี 63

วันที่ 27 ส.ค. 2563 18:00 น.

ตามที่การเผยแพร่ข่าวลือเรื่องกรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษ 1 แสนคน สิ้นปี 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีข้อความอ้างเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่ากรมราชทัณฑ์ เตรียมปล่อยนักโทษจำนวน 1 แสนคน ภายในสิ้นปี 63 ทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง เนื่องจากการพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ. 2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ประมาณ 40,000 ราย ส่วนนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้าย แต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติไป โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่ พ.ร.ฎ. นี้บังคับใช้ โดยนักโทษซึ่งต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิดแทบท้ายกฎหมายฉบับนี้ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง, ความผิดเกี่ยวกับความยุติธรรม, ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นกำหนดจำคุก 50 ปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้น โทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิตให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นรวมถึงนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ พ.ร.ฎ. นี้ใช้บังคับ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นพิเศษอีก 1 ปี นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษประหารชีวิต ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต พ.ร.ฎ. ระบุด้วยว่า นักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษและจะพ้นโทษจะต้องผ่านหรือเคยผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน ตามที่กรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงกลาโหมกำหนด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในส่วนของนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหารให้รมว. กลาโหม แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลทหาร ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/ หรือโทร 02-967-2222

บทสรุปของเรื่องนี้คือ :  ข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง เนื่องจากการพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ. 2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว ประมาณ 40,000 ราย ไม่ได้มีจำนวนถึง 1 แสนคน ส่วนนักการเมืองส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ เนื่องจากกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้าย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ปล่อยนักโทษ #พระราชทานอภัย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม