Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,676,517

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! มหาดไทย สำรวจข้อมูล ช่วยผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท

วันที่ 16 เม.ย. 2563 18:52 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับ มหาดไทย ออกแบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท กระจายผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เรื่อง “มหาดไทย ออกแบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท กระจายผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน” ทางสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งรายการความช่วยเหลือที่ต้องการได้ถึง 15 รายการ โดยเรียงลำดับความต้องการจากมากไปน้อย (จาก 1 – 15) ไม่ใช่การเลือกเพียงรายการเดียวตามที่กล่าวอ้าง และการสำรวจข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

ตามที่เข้าใจกันว่า สามารถกรอกข้อมูลขอรับการช่วยเหลือได้เพียงข้อเดียว และแบบฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท จึงไม่มีมูลความจริง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  และสามารถติดตามข่าวสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่เว็บไซต์ multi.dopa.go.th/secofdopa/ หรือ โทร. 02 2228887 หรือ 02 2262810

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กระทรวงมหาดไทย #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เงินเยียวยา