Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,018,686

ข่าวบิดเบือน กรมส่งเสริมการเกษตร เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ขั้นต่ำไร่ละ 1,131 บาท

วันที่ 7 ส.ค. 2563 11:24 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในช่องทางสื่อประเด็นเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ขั้นต่ำไร่ละ 1,131 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตร เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ขั้นต่ำไร่ละ 1,131 บาท ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดในรายละเอียดของจำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประภัยพิบัติ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ โดยกำหนดอัตรา ดังนี้ นาข้าวได้รับ อัตราไร่ละ 1,113 บาท, พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท, พืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
2. เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งผู้นำชุมชนต้องดำเนินการตรวจสอบรับรอง
3. คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหาย
4. นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศคัดค้านไม่น้อยกว่า 3 วัน
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับขั้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือโทร. 02-579-0121-27

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ช่วยเหลือเกษตรกร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เกษตรกร #เยียวยาเกษตรกร