Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,927,430

กสถ. เปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,778 อัตรา จริงหรือ?

วันที่ 7 ม.ค. 2563 10:57 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏใน Webpage ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น เรื่อง กสถ. เปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12,778 อัตรา นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้ว ขอชี้แจงว่า มีประกาศเปิดสมัครสรรหาข้าราชการสายผู้บริหาร จำนวน 12,778 อัตรา จริง


โดยมีการรับสมัครสรรหาทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล และเมืองพัทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังที่ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อให้เป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอยืนยันว่าสาเหตุเผยแพร่รายละเอียดการ ประกาศเปิดสมัครสรรหาข้าราชการสายผู้บริหารได้

สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดประกาศเปิดสมัครสรรหา ข้าราชการสายผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทาง https://www.dlalocalapp2563.com/ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2784-5899 และ 0-2241-9000 ต่อ 4202

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แท็ก #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #ข้าราชการ #ข่าวจริง #เปิดสมัคร