Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,989,495

กระทรวงกลาโหมส่งทหารไทยเรียนหลักสูตร รร.นายร้อยรัสเซีย จริงหรือ?

วันที่ 19 ก.พ. 2563 14:37 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงกลาโหมส่งทหารไทยเรียนหลักสูตร รร.นายร้อยรัสเซีย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักนโยบาย และแผนกลาโหม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทำความตกลงว่าด้วยการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษา ในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งพัฒนากำลังพลของกองทัพในเรื่องหลักนิยมทางทหาร และภาษารัสเซีย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอความต้องการที่นั่งศึกษาให้ฝ่ายรัสเซีย เพื่อเตรียมส่งกำลังพลไปศึกษาต่อไป

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักนโยบายและแผนกลาโหม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th หรือโทร. 02 2254492

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบาย และแผนกลาโหม)

แท็ก #กระทรวงกลาโหม #ทหารไทย #นายร้อยรัสเซีย