Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,224

กพท. ปลดล็อกให้ขายตั๋วโดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน มีผล 16 ต.ค. 64 จริงหรือ?

วันที่ 18 ต.ค. 2564 15:30 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวสารประเด็นเรื่อง กพท. ปลดล็อกให้ขายตั๋วโดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน มีผล 16 ต.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสายการบินและสนามบินภายในประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน แต่ยังงดทำการบินในระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35)

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ CAAT จึงออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 7) กำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ให้สายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2. ให้สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/th หรือโทร. 02-568-8800

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวจริง #ความจุ #ตั๋วโดยสาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เครื่องบิน #เดินทาง